Algemene voorwaarden

§


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Pensioen Kennis

Artikel 1 Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) wordt verstaan onder

  1. De opdrachtnemer: PensioenKennis;
  2. Pensioen Kennis: PensioenKennis wordt gevormd door de advieskantoren: Ferry Schäffers Pensioen Consultants, Felixx.® Pensioen Consultants B.V., Veldhuis Advies, Lacroix Pensioenmanagers, SWG Advocate en Next Level Pensioenadvies:
  3. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan PensioenKennis opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten;
  4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door PensioenKennis uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht;
  5. Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door PensioenKennis uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden geleverd of behoren te worden geleverd.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die PensioenKennis  in opdracht verricht, diensten die PensioenKennis in opdracht levert en op alle overeenkomsten die PensioenKennis met de opdrachtgevers sluit, evenals de wijzigingen daarvan.
Eventuele condities en/of voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien en voor zover een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, geldt voor die bepaling de op de voet van artikel 3:42 BW de meest daarmee overeenstemmende wel geldige regeling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.


Artikel 3 Opdrachten

Een opdracht kan via de website van PensioenKennis (www.pensioen-kennis.nl), mondeling of schriftelijk worden verstrekt.
In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door de opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door PensioenKennis,  zonder dat de opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteer


Artikel 4 Duur en beëindiging van de overeenkomst

Abonnement PensioenKennis (Optie 1)

Het abonnement  PensioenKennis heeft een duur van een drie maanden en wordt telkens met eenzelfde periode verlengd. Het abonnement PensioenKennis kan tussentijds beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Als opzegging geld een mailbericht aan info@pensioen-kennis.nl.

Abonnement PensioenKennis+ (Optie 2)

Het abonnement PensioenKennis+ heeft een duur van een jaar en wordt telkens met een jaar verlengd. Het abonnement PensioenKennis+ kan per verlengingsdatum worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Als opzegging geld een mailbericht aan info@pensioen-kennis.nl.

Adviesopdrachten
Adviesopdrachten worden aangenomen door de individuele aan PensioenKennis verbonden advieskantoren.
Op adviesopdrachten zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals deze door het betreffende advieskantoor worden gevoerd.


Artikel 5 Fair Use (Redelijk Gebruik)

Onderdeel van de door PensioenKennis aangeboden abonnement vormt de vraagbaak. Opdrachtgevers met een abonnement kunnen via de website van PensioenKennis, www.pensioen-kennis.nl, via een beveiligde omgeving vragen aan de adviseurs van PensioenKennis stellen. Het gebruik van de vraagbaak is gebonden aan Fair Use (redelijk gebruik).

Van redelijk gebruik is in ieder geval sprake als het gaat om een algemene vraag die met een geringe tijdsinspanning van de adviseur, maximaal 15 minuten, te beantwoorden is.

Van redelijk gebruik is in ieder geval geen sprake als:

  • Het een algemene vraag betreft waarbij de tijdsinvestering van de adviseur voor het beantwoorden van de vraag meer dan 15 minuten bedraagt;
  • het een specifieke vraag over een specifiek adviesdossier betreft.

Het is aan PensioenKennis om te bepalen wanneer de grens van redelijk gebruik wordt overschreden. In voorkomend geval zal PensioenKennis dit aan de opdrachtgever aangeven en een voorstel voor een adviestraject met bijbehorende investering doen.


Artikel 6 Uitvoering

In opdracht te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever, op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk het geven van de opdracht, verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie en tevens op de op dat moment geldende toepasselijke literatuur en/of jurisprudentie. Daaronder is eveneens begrepen het verzorgen van begeleidende activiteiten die voortvloeien uit of samenhangen met de verstrekte opdracht, alles in de meest ruime zin van het woord.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

Abonnementen
PensioenKennis is niet aansprakelijk voor de inhoud van de verzamelde en via haar website, www.pensioen-kennis.nl, aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde pensioennieuws.

Adviesopdrachten
PensioenKennis is niet aansprakelijk voor de door de bij haar aangesloten advieskantoren uitgebrachte adviezen.


Artikel 8 Openbaarmaking gegevens

PensioenKennis verplicht zich tot strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend worden, tenzij bekendmaking tegenover derden in het kader van die uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking.

Tevens zal PensioenKennis genoemde gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en waarvoor de opdracht is verstrekt.

De cliënt is zich ervan bewust dat de door PensioenKennis  gegarandeerde geheimhoudingsplicht niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van aan of door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie.


Artikel 9 Intellectuele eigendom

Alle (bestaande en toekomstige) rechten van Intellectuele Eigendom (waaronder maar niet uitsluitend auteursrecht en merkenrecht) in het kader van de uitvoering van de opdracht en/of levering van diensten en zaken, komen toe aan PensioenKennis.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PensioenKennis  is het de opdrachtgever niet toegestaan om werken, waarop het Intellectuele Eigendom van PensioenKennis rust,  in de meest ruime zin van het woord te (doen) verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren en/of aan derden beschikbaar te stellen.


Artikel 10 Tarieven

Abonnementen
Het honorarium voor de abonnementen is gelijk aan die op de website van PensioenKennis, www.pensioen-kennis.nl, worden gepubliceerd.

Adviesopdrachten
Het honorarium van de door de opdrachtgever via PensioenKennis aan de bij haar aangesloten advieskantoren verstrekte opdrachten is gelijk aan de door het betreffende advieskantoor gevoerde reguliere tariefstelling.
Op het reguliere tarief van het betreffende advieskantoor verkrijgt de opdrachtgever een korting van 10%.
Deze korting is niet van toepassing op bestaande en/of toekomstige afspraken over tarieven tussen de opdrachtgever en het betreffende advieskantoor.


Artikel 11 Facturering en betaling

Algemeen
Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.
In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de factuur aan PensioenKennis de wettelijke rente verschuldigd. Tevens kan PensioenKennis aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten in voorkomende gevallen van incassomaatregelen (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).

Abonnementen
Abonnementen worden per kwartaal vooraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Adviesopdrachten
Voor de facturering en betalingsvoorwaarden van de door de opdrachtgever via PensioenKennis aan de bij haar aangesloten advieskantoren verstrekte opdrachten,  zijn de leveringsvoorwaarden van het betreffende advieskantoor van toepassing.


Artikel 12 Reclame

Indien de opdrachtgever wenst te reclameren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de facturen, dient dat schriftelijk te geschieden aan PensioenKennis binnen 30 dagen na verzenddatum van de desbetreffende werkzaamheden/stukken. Deze reclame laat echter de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.


Artikel 13 Opschortingsrecht

Tot het moment waarop de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten heeft voldaan is Pensioen Kennis  gerechtigd haar werkzaamheden c.q. de levering van haar diensten op te schorten. Dit geldt zowel voor aanvang als tussentijds.
Pensioen Kennis  heeft de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Pensioen Kennis


Artikel 14 Nawerking

De bepalingen van deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.


Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Pensioen Kennis in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Dit heeft betrekking op alle vorderingen uit hoofde van de verrichte werkzaamheden door PensioenKennis

 

Artikel 16 Rechts- en Forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen PensioenKennis en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten met PensioenKennis  worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van PensioenKennis, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechtsgang voorschrijft.


Artikel 17 Datum en deponering

Deze (gewijzigde) voorwaarden zijn vastgesteld op 1 juni 2014 en worden nog gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.


Artikel 18 Slotbepaling

Juistheid van informatie
De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan PensioenKennis ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.